Konkurs SARP nr 966 urbanistyczno-architektoniczny ideowy na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP i dworcu autobusowym w Kołobrzegu

6 / 05 / 2016

GMINA MIASTO KOŁOBRZEG

ogłasza Konkurs urbanistyczno-architektoniczny, otwarty, jednoetapowy, ideowy, studialny na zagospodarowanie terenów przy dworcu PKP i dworcu autobusowym w Kołobrzegu, z uwzględnieniem komunikacji z dzielnicą uzdrowiskową, obejmujących obszar od ul. Solnej do ul. Myśliwskiej

Regulamin konkursu wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej konkursu www.architektsarp.pl/kolobrzeg-dworce. Osobą uprawnioną do kontaktów jest sekretarz organizacyjny konkursu Karolina Bilska, e-mail: konkurs.kolobrzeg@sarp.org.pl lub za pośrednictwem formularza zamieszczonego na stronie internetowej konkursu: www.architektsarp.pl/kolobrzeg-dworce

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zagospodarowania terenów przy dworcu PKP i dworcu autobusowym w Kołobrzegu
z uwzględnieniem komunikacji z dzielnicą uzdrowiskową obejmujących obszar
od ul. Solnej do ul. Myśliwskiej.

Termin składania prac konkursowych:

Składanie prac konkursowych - do dnia 29.08.2016 r. do 15:30.

  • Kod CPV – 71.00.00.00-8

Nagroda:

W niniejszym konkursie przyznane zostaną: I nagroda pieniężna w wysokości 35.000 zł,
II nagroda pieniężna w wysokości 25.000 zł, III nagroda pieniężna w wysokości 15.000 zł, 3 wyróżnienia pieniężne w łącznej wysokości 15.000 zł.

Kryteria oceny prac konkursowych :

Prace konkursowe będą oceniane przez Sąd konkursowy wg poniższych kryteriów:

  • jakość relacji przestrzennych, funkcjonalnych i programowych z otoczeniem – stworzenie spójnej całości z zagospodarowania terenów konkursu i sąsiadującej z nimi tkanki miejskiej,
  • jakość rozwiązań architektonicznych, funkcjonalnych i estetycznych zagospodarowania,
  • elastyczność użytkowania (podatność na zmiany w przyszłości),
  • potencjalna elastyczność realizacji – możliwość etapowania,

Wszystkie powyższe kryteria są równoważne i rozpatrywane będą łącznie.

Ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.04.2016 r.

Prezydent Miasta Kołobrzeg
Janusz Gromek

3/05
2016

KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ KWARTAŁU 36 W SZCZECINIE

Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. zapasza do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej kwartału 36 w Szczecinie.
7/05
2016

Architektura Ukraińska

Zapraszamy na wykład pod tytułem "Architektura Ukraińska" zorganizowany przez Zachodnioporską Izbę Architektów.