herb miasta Szczecina

KONKURS SARP NR 963

na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec w Szczecinie

Rozstrzygnięcie konkursu - wyniki 11.12.2015, 15:20:16

W dniu 10 grudnia 2015 rozstrzygnięto konkurs SARP nr 963 na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy Teatru Letniego im.Heleny Majdaniec i ogłoszono następujące wyniki, wraz z podaniem autorów prac:

 • I nagroda - praca 545 -  Flanagan Lawrence, Londyn, Wielka Brytania
 • II nagroda - praca 590 - Domino Grupa Architektoniczna Wojciech Dunaj, Szczecin, Polska
 • III nagroda - praca 550 - Orłowski Szymański Architekci Sp.j., Szczecin, Polska

Przyznano też dwa równorzędne wyróżnienia pracom:

 • 101 - Wunsch Projekt, arch.Sławomir Wunsch, Szczecin, Polska
 • 530 - Bielenis Architektura Sp. z o.o. i S.Lab Architektura Tomasz Sachanowicz, Szczecin, Polska
więcej+
Zaproszenie 04.12.2015, 00:36:34

Zaproszenie na uroczyste rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników dwuetapowego Konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec w Szczecinie połączone z dyskusją i otwarciem wystawy pokonkursowej 10 grudnia 2015, godzina 14:00 Sala Sesyjna Rady Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 w Szczecinie (wejście do gmachu Urzędu z lewej strony)
Wystawa prac konkursowych: od 10 grudnia 2015 r. do 14 stycznia 2016 r. Hol przy Sali Sesyjnej

 
Prace zakwalifikowane do II etapu konkursu 14.11.2015, 00:55:45

Dziękujemy wszystkim zespołom projektowym, które złożyły prace w I etapie konkursu SARP na przebudowę Teatru Letniego w Szczecinie.

Łącznie wpłynęło 16 prac, spośród których do II etapu Sąd Konkursowy zakwalifikował prace o następujących numerach...

więcej+
Informacja 22.09.2015, 23:29:58

Informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały opublikowane kolejne odpowiedzi na pytania wraz z załącznikami.

 
Informacja 19.08.2015, 11:16:04

Szanowni Państwo!
Przypominamy, że formularz pytań i odpowiedzi to jedyny sposób kontaktu z Organizatorem.
Szczegółowe informacje na ten temat podano w punkcie 10 Regulaminu

 
Informacja o konkursie 10.08.2015, 12:46:36

Prezydent Miasta Szczecin ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec  w Szczecinie.

Zamawiającym jest Gmina Miasto Szczecin, a pełnomocnikiem Zamawiającego i organizatorem konkursu Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Szczecin. Zarząd Główny SARP rekomendował ten konkurs i opatrzył numerem 963.
Konkurs jest realizacyjny, otwarty, dwuetapowy.

Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy Teatru Letniego im. Heleny Majdaniec (amfiteatru) przy ul. Fałata 2 w Szczecinie w zakresie budowy nowego zadaszenia, przebudowy widowni i sceny, infrastruktury technicznej oraz zagospodarowania terenu, z uwzględnieniem zachowania walorów krajobrazowych Parku im. Jana Kasprowicza.

Cel konkursu
Celem konkursu jest:

 1. podniesienie atrakcyjności wizualnej Teatru Letniego jako obiektu architektonicznego, zintegrowanego z otoczeniem,
 2. podniesienie funkcjonalności obiektu jako miejsca organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych, w tym imprez masowych,
 3. wprowadzenie rozwiązań funkcjonalnych i technicznych zgodnych z obowiązującymi przepisami i standardami,
 4. wyłonienie najlepszej koncepcji architektoniczno – urbanistycznej przebudowy Teatru Letniego.

Zamawiający przewiduje wykorzystanie rezultatów I etapu konkursu w celu określenia zaleceń Sądu Konkursowego (w tym wytycznych z zakresu ochrony konserwatorskiej) do uwzględnienia w pracach w II etapie konkursu oraz sporządzenia wniosków do opracowywanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, na którym leży Teatr Letni.

W wyniku konkursu wybrany zostanie zwycięzca, który zostanie zaproszony do udziału i negocjacji w postępowaniu o udzielenie przez Zamawiającego zamówienia w trybie z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego objętego opracowaniem konkursowym.

Sąd Konkursowy
Sąd Konkursowy stanowią:

Przewodniczący Sądu Konkursowego:

 1.  arch. Kazimierz Łatak – Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Kraków

Sędzia Referent:

 1. arch. Michał Bay – Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Szczecin

Członkowie Sądu Konkursowego:

 1. arch. Marek Sietnicki – Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Szczecin
 2. arch. Jarosław Bondar – Architekt Miasta, Urząd Miasta Szczecin
 3. Ewa Mrugowska – Kierownik Teatru Letniego, Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie.

Sekretarzem konkursu jest arch. Ewa Balanicka – SARP o/Szczecin, Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego

Terminy:
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie najpóźniej 25.08.2015 do godz. 18.00.

Zawiadomienie uczestników o dopuszczeniu do udziału w konkursie 31.08.2015.
Składanie anonimowych pytań merytorycznych dot. warunków Konkursu do 15.09.2015.
Odpowiedzi na pytania do 22.09.2015.
Termin złożenia prac konkursowych – etap I: do dnia 13.10.2015 do godz. 18.00 w siedzibie Organizatora przy ul. Mariackiej 10 w Szczecinie.
Powiadomienie o dopuszczeniu wybranych uczestników do udziału w etapie II, wraz z wytycznymi do etapu II: 19.10.2015.

Powiadomienie odbędzie się poprzez podanie na stronie Organizatora kodów własnych uczestników konkursu, których prace zakwalifikowały się do II etapu.
Termin złożenia prac konkursowych – etap II: do dnia 1.12.2015 do godz. 18.00 w siedzibie Organizatora przy ul. Mariackiej 10 w Szczecinie.
Ogłoszenie wyników konkursu i dyskusja pokonkursowa w dniu 11.12.2015.
Wskazane terminy mogą ulec zmianie. O zmianie terminów Organizator niezwłocznie poinformuje uczestników.

Koszty inwestycji
Przewiduje się jednoczesną realizację całego przedsięwzięcia, bez etapowania.
Zamawiający zastrzega, że maksymalny łączny koszt realizacji inwestycji na podstawie pracy konkursowej, nie może przekroczyć 12 mln zł (słownie: dwanaście milionów złotych). Powyższy koszt obejmuje całkowity koszt robót budowlanych, w szczególności koszty wzniesienia i adaptacji obiektów, ich pełnego wyposażenia oraz koszt robót związanych z zagospodarowaniem terenu.

Nagrody
Sąd konkursowy przyzna nagrody uczestnikom, którzy uzyskają najwyższe oceny za prace konkursowe zaprezentowane w II etapie konkursu w oparciu o kryteria oceny, określone w Regulaminie. O rodzaju i wysokości nagród decyduje Sąd Konkursowy.

Suma nagród pieniężnych i wyróżnień prac II etapu wynosi 68 000 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych):

 1. 1 nagroda: 28.000 zł brutto (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy złotych) oraz zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielenia zamówienia z wolnej ręki na wykonanie praca projektowych obejmujących zakres konkursu
 2. 2 nagroda: 17.000 zł brutto (słownie: siedemnaście tysięcy złotych)
 3. 3 nagroda: 12.000 zł brutto (słownie: dwanaście tysięcy złotych)
 4. 2 wyróżnienia po 5 500 zł brutto (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych).

Nagrody uwzględniają zwrot kosztów przygotowania prac konkursowych w II etapie konkursu w wysokości 5.500 zł brutto (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) dla każdego uczestnika II etapu.

Więcej informacji – patrz Regulamin konkursu wraz z załącznikami.

Ewentualne pytania prosimy kierować poprzez formularz pytań i odpowiedzi zamieszczony na stronie.

 
Aktualności | Regulamin | Pytania i odpowiedzi
© 2015. Code & design: Krzysztof Suszka