KONKURS NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ REWITALIZACJI OBSZARU OBEJMUJĄCEGO KWARTAŁ ŚRÓDMIEJSKI OZNACZONY NUMEREM 36 OGRANICZONY ALEJĄ WOJSKA POLSKIEGO ORAZ ULICAMI BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO, BŁ. KRÓLOWEJ JADWIGI, MAŁKOWSKIEGO, KS. BOGUSŁAWA X W SZCZECINIE

Terminy konkursu
09/05 2016
Składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
13/05 2016

Zawiadomienie Uczestników konkursu o dopuszczeniu do udziału w konkursie

20/06 2016

Termin złożenia prac konkursowych – etap I

30/06 2016

Powiadomienie o dopuszczeniu wybranych Uczestników konkursu do udziału w etapie II, wraz z wytycznymi do etapu II

05/08 2016

Termin złożenia prac konkursowych – etap II

13/08 2016

Ogłoszenie wyników konkursu

Kryteria, które będą stosowane do oceny projektów:
Członkowie Sądu konkursowego oceniać będą prace konkursowe indywidualnie według następującychkryteriów:
a) poziom zaproponowanych rozwiązań programowo – funkcjonalno – przestrzennych – w skali od 0 do 45punktów.
b) nowatorstwo i oryginalność rozwiązań, – w skali od 0 do 10 punktów.
c) walory estetyczne – w skali od 0 do 15 punktów.
d) poziom zaproponowanych walorów użytkowych – w skali od 0 do 15 punktów.
e) rozwiązania projektowe rzutujące na koszt eksploatacji – w skali od 0 do 15 punktów.
Za najlepszą uznana zostanie praca konkursowa, która uzyskała łącznie najwyższą liczbę punktów.

Termin składania projektów lub wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie
Data: 9.5.2016 - 15:00

Data wysłania zaproszeń do udziału w konkursie do zakwalifikowanych kandydatów
Data: 13.5.2016

Nagrody i sąd konkursowy
1. Zamawiający przyzna nagrody Uczestnikom konkursu, którzyuzyskają najwyższe oceny za prace konkursowe zaprezentowane w II etapie konkursu w oparciu o kryteriaoceny, określone w Regulaminie.
2. Zamawiający przyznaje Uczestnikom zakwalifikowanym do etapu II konkursu następujące nagrody:
a. 1 nagroda: 14 000 zł brutto (czternaście tysięcy złotych brutto) oraz zaproszenie do negocjacji wpostępowaniu o udzielnie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie prac projektowych obejmujących zakreskonkursu
b. 2 nagroda: 14 000 zł brutto (czternaście tysięcy złotych brutto)
c. 3 wyróżnienia: 3 x 9 000 PLN brutto (3 x dziewięć tysięcy złotych brutto)
3. Sąd konkursowy może dokonać zmiany ilości i wielkości nagród w ramach przeznaczonych na ten celśrodków. Łączna pula przewidziana przez Zamawiającego na nagrody pieniężne – maksymalnie 55 000 PLNbrutto.

Imiona i nazwiska wybranych członków sądu konkursowego
1. prof. dr hab. inż. arch. Ewa Kuryłowicz
2. mgr inż. arch. Maciej Gardiasz
3. dr inż. arch. Jarosław Bondar
4. mgr inż. arch. Elżbieta Głowacka
5. Małgorzata Gwiazdowska
6. Jadwiga Świderska
7. Kazimierz Tusiński

 

Załączniki oraz regulamin konkursu dostępne na stronie - http://www.stbs.pl w zakładce Zamówienia Publiczne (tutaj)